Algemene voorwaarden

ALGEMENE HANDELS- EN LEVERING VOORWAARDEN
THS HORSECARE

1)  Definities

THS Horsecare gevestigd te Ljouwerterdyk 1, 9074AA te Hallum;
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van THS Horsecare afneemt in het kader van zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit;
Consument: de natuurlijke persoon die zaken van THS Horsecare afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Voorwaarden: deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden

 

2) Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

1. Deze Voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, overige diensten of rechtsbetrekking tussen THS Horsecare en de Wederpartij / Consument, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Een verwijzing door Wederpartij / Consument naar de eigen algemene (handels-) voorwaarden wordt door THS Horsecare uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk anderszins afspreken.

3. THS Horsecare heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen en vanaf doorvoering van de wijziging zijn de gewijzigde Voorwaarden op bestaande rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van toepassing.

4. Gewijzigde Voorwaarden zullen door THS Horsecare tijdig worden bekend gemaakt aan  Wederpartij / Consument en in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

5. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven. Wederpartij / Consument en THS Horsecare zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

3) Offertes

1. Alle offertes van THS Horsecare zijn voor beide partijen vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. THS Horsecare is slechts aan de offertes gebonden, nadat een opdracht houdende verkoop of het verrichten van diensten definitief en zonder voorbehoud schriftelijk door haar is bevestigd.

3. De door THS Horsecare verstrekte factuur geldt eveneens als orderbevestiging in de gevallen dat THS Horsecare de bestelling door Wederpartij / Consument onmiddellijk na bestelling aan Wederpartij / Consument uitlevert.

 

4) Prijs en betaling

1. Alle prijzen van door THS Horsecare te leveren goederen en of diensten gelden netto zonder kortingen en exclusief BTW of andere rechten of belastingen. Bij bestellingen van goederen onder € 200,– komen de bezorgkosten voor Wederpartij / Consument.

2. Indien THS Horsecare met Wederpartij / Consument een bepaalde prijs overeenkomt, is THS Horsecare niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien THS Horsecare kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. THS Horsecare zal de door Wederpartij / Consument verschuldigde prijs door middel van een factuur in rekening brengen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door THS Horsecare aangegeven wijze in Euro. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door THS Horsecare is ontvangen. Wederpartij komt geen beroep op opschorting of verrekening toe.

4. Wederpartij / Consument zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim zijn bij niet-stipte nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien Wederpartij in verzuim is, is deze 5% rente per maand over het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening aan THS Horsecare verschuldigd. Indien Consument in verzuim is, is deze de wettelijke rente over het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening aan THS Horsecare verschuldigd.

5. In het geval Wederpartij / Consument in verzuim is, zal al hetgeen THS Horsecare van Wederpartij / Consument te vorderen heeft – uit hoofde van welke overeenkomst dan ook – terstond en geheel opeisbaar zijn. In dat geval zal THS Horsecare – naar harer keuze – eveneens bevoegd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of te beëindigen. Wederpartij / Consument is alsdan aansprakelijk voor alle door THS Horsecare geleden schade van welke soort dan ook, onder meer bestaand uit winstderving, transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling. Wederpartij / Consument is in dergelijke gevallen eveneens de buitengerechtelijke incassokosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) aan THS Horsecare verschuldigd.

6. Indien Wederpartij / Consument meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Wederpartij / Consument de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur zoals bedoeld onder lid 3 schriftelijk aan THS Horsecare kenbaar te maken. Indien niet tijdig bezwaar gemaakt wordt, is het recht bezwaar te maken tegen de hoogte van de factuur vervallen. Na ontvangst van het bezwaar zal THS Horsecare een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

7. Door Wederpartij / Consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Wederpartij / Consument, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde wordt een overeenkomst met Wederpartij / Consument zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring naar keuze van THS Horsecare ontbonden en/of beëindigd op het tijdstip waarop Wederpartij / Consument faillissement of surséance van betaling aanvraagt, indien beslag wordt gelegd op zaken van Wederpartij / Consument, Wederpartij / Consument onder curatele wordt gesteld of indien de Wet schuldsanering voor natuurlijke personen op hem wordt toegepast of wanneer Wederpartij / Consument anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid voor de betaling stelt. Op het in de vorige zin bedoelde tijdstip worden alle vorderingen op Wederpartij / Consument terstond opeisbaar en vatbaar voor compensatie.

9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Wederpartij / Consument naar het oordeel van THS Horsecare daartoe aanleiding geeft, is THS Horsecare gerechtigd van Wederpartij / Consument te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door THS Horsecare te bepalen vorm. Indien Wederpartij / Consument nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is THS Horsecare gerechtigd onverminderd haar overige rechten, de verder uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Wederpartij / Consument aan THS Horsecare uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Wederpartijen / Consumenten, voor zover de overeenkomst ten behoeve van de gezamenlijk Wederpartijen / Consumenten strekt, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 

5) Levering

1. THS Horsecare levert de goederen in Nederland DAP conform de Incoterms en buiten Nederland levert THS Horsecare de goederen Ex Works conform de Incoterms.

2. Wederpartij / Consument is verplicht de goederen en of diensten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien Wederpartij / Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Wederpartij / Consument. Wederpartij / Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Levertermijnen en/of leverdata worden door THS Horsecare naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij kunnen echter nimmer beschouwd worden als fatale termijnen c.q. -data, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5. Overschrijding van genoemde termijnen c.q. data door THS Horsecare , door welke oorzaak ook, zal Wederpartij / Consument geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor Wederpartij / Consument uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met THS Horsecare gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij er sprake is van een onredelijke overschrijding van de levertijd.

6. Alvorens een beroep te kunnen doen op ontbinding van de overeenkomst dient Wederpartij / Consument THS Horsecare  bij aangetekend schrijven in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn (van minimaal 8 werkdagen) te stellen waarbinnen THS Horsecare als nog dient na te komen.

7. Wederpartij / Consument heeft nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst wegens niet-tijdige levering door THS Horsecare indien deze niet-tijdige levering te wijten is aan overmacht aan de zijde van THS Horsecare , tenzij deze overmacht situatie langer voortduurt dan 3 maanden.

8. Het is THS Horsecare toegestaan verkochte goederen en of diensten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is THS Horsecare bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

9. THS Horsecare behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Wederpartij / Consument een verplichting uit deze Voorwaarden, of de overeenkomst jegens THS Horsecare niet nakomen en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting van Wederpartij / Consument tot nakoming van de overeenkomst en de Voorwaarden blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.

10. Tot beëindiging van de opschorting van uitvoering van de overeenkomst wordt overgegaan, als blijkt dat Wederpartij / Consument binnen een door THS Horsecare gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.

 

6) Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door THS Horsecare geleverde goederen blijven eigendom van THS Horsecare totdat Wederpartij / Consument alle verplichtingen uit alle met THS Horsecare gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Door THS Horsecare geleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. Wederpartij / Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren.

4. Wederpartij / Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan THS Horsecare dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin THS Horsecare haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van THS Horsecare zich dan zullen bevinden en die goederen aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij / Consument verplicht THS Horsecare zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. Alle risico van beschadiging dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de gekochte goederen gaat onmiddellijk na levering op Wederpartij / Consument over. Wederpartij / Consument blijft tegenover THS Horsecare aansprakelijk voor de bewaring in goede staat van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

7) Recht van reclame van Wederpartij

1. Wederpartij dient de gekochte zaken direct bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken en na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

2. Reclames dienen door Wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde goederen – of indien sprake is van onzichtbare gebreken onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen, na ontdekking daarvan – schriftelijk aan THS Horsecare te worden medegedeeld. Wederpartij zal THS Horsecare gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen eventuele gebreken aan het geleverde op te heffen, zonder recht te hebben op enigerlei schadevergoeding. Bij gebreke van tijdige melding van het reclamerecht komt dit uit dien hoofde te vervallen.

3. Ook indien Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan THS Horsecare worden geretourneerd. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat het goed in de originele verpakking (zoveel mogelijk in tact gelaten zonder opgeplakte stickers / biljetten) met gedegen om verpakking aan THS Horsecare teruggestuurd wordt. Tevens dient de aankoop bon bij het retour meegezonden te worden.

 

8) Herroepingsrecht van Consument

1. Consument kan de overeenkomst tot koop van goederen gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de goederen heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd gaat de Consument zorgvuldig om met de goederen. Inspectie van het product door de Consument zal op dezelfde wijze geschieden als bij een koop in een winkel. Gesealde en verzegelde producten worden na opening nooit als retour beschouwt cq ontvangen.

2. Ontbinding geschiedt via het invullen van het formulier voor herroeping dat te vinden is op de website van THS Horsecare. Voorts zal Consument de goederen binnen 14 dagen na de melding van de herroeping aan THS Horsecare, aan THS Horsecare terugsturen. Retour zendingen gaan conform instructie van THS Horsecare, zoveel mogelijk in originele staat en eigen verpakking. De Consument betaalt de kosten van retour zenden van de goederen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

3. Nadat THS Horsecare de herroepingsmededeling van de Consument heeft ontvangen, zal zij ervoor zorgen dat binnen 14 dagen het door de Consument eventueel vooruitbetaalde bedrag terug wordt betaald. Deze termijn kan verlengd worden tot THS Horsecare het door de Consument retour gestuurde goederen ontvangen heeft.

4. Consument kan de overeenkomst tot de levering van diensten eveneens gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Ontbinding geschiedt via het invullen van het formulier voor herroeping dat te vinden is op de website van THS Horsecare.

5. De navolgende goederen en diensten worden uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht:
a. overeenkomst ter zake de levering van diensten, waarvan de uitvoering reeds aangevangen of afgerond is;
b. overeenkomsten waarbij THS Horsecare reeds begonnen is met de uitvoering er van nadat de Consument geïnformeerd is over het feit dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest en de Consument hiermee uitdrukkelijk akkoord is;
c de levering van voor de Consument specifiek vervaardigde zaken;
d de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. indien de goederen na levering zijn vermengd met een andere goederen;
f. de levering van verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken, dan wel zodra de software door de consument (geheel of gedeeltelijk) is gedownload;

 

9) Aansprakelijkheid

1. Mededelingen van de zijde van THS Horsecare over kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen zijn voor haar slechts bindend indien deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een bindende mededeling te geven.

2. Ter zake door THS Horsecare verstrekte diensten en adviezen heeft te gelden dat THS Horsecare een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis dienaangaande met Wederpartij / Consument aangaat. Tevens heeft te gelden, dat door THS Horsecare verstrekte adviezen nimmer in de plaats komen van de bij de geleverde goederen ingesloten instructies / bijsluiter. De Wederpartij / Consument is voorts zelf verantwoordelijk te controleren of het gekochte geen verboden middelen bevat die op (bijvoorbeeld) een dopinglijst staan.

3. THS Horsecare is nimmer aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van schade, geleden door de verkeerde toepassing van door THS Horsecare geleverde goederen / diensten of toepassing ervan in strijd met de door THS Horsecare bij de goederen / diensten geleverde instructies c.q. bijsluiters.

4. THS Horsecare is nimmer aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van schaden, geleden door het niet voldoen aan de overeengekomen specificaties of hoedanigheden van de goederen en/of door enige vertraging in de levering.

5. De aansprakelijkheid van THS Horsecare, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van THS Horsecare in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

6. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en THS Horsecare aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van THS Horsecare beperkt tot – naar keuze van THS Horsecare – een herlevering van eventuele gebrekkige goederen, dan wel de restitutie van het factuurbedrag van het desbetreffende goederen of diensten.

7. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van THS Horsecare of haar ondergeschikten.

8. THS Horsecare is nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, enige daaruit voortvloeiende schade van welke soort dan ook dan wel enig andere onrechtmatig handelen van THS Horsecare, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden voor zover deze aansprakelijkheid het gevolg is van een overmacht situatie.

 

10) Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

1. Van overmacht aan de zijde van THS Horsecare is sprake indien THS Horsecare na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, blikseminslag, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van THS Horsecare als bij derden van wie THS Horsecare de goederen betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van THS Horsecare ontstaan.

2. THS Horsecare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat THS Horsecare haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Indien THS Horsecare bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

4. THS Horsecare is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5. In geval van tijdelijke overmacht is THS Horsecare gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan twee maanden duurt, zal de Wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

 

11) Geheimhouding

1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de andere partij.

2. Voorts nemen partijen tevens de verplichting op zich eventuele derden die betrokken zijn bij uitvoering van de overeenkomst een zelfde verplichting tot geheimhouding op te leggen.

3. THS Horsecare is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Wederpartij ./ Consument ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot en ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval THS Horsecare voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

12) Slotbepaling

1. De administratie van THS Horsecare levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.

2. Alle geschillen die naar aanleiding van een door THS Horsecare met Wederpartij gesloten overeenkomst – dan wel rechtsbetrekking tussen partijen – ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Friesland, locatie Leeuwarden. Ingeval de wederpartij een Consument betreft worden alle geschillen die naar aanleiding van een door THS Horsecare met Consument gesloten overeenkomst – dan wel rechtsbetrekking tussen partijen – ontstaan voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Consument.

3. Op de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst(en) is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

4. Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en de tekst daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

X